alt
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
 

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem https://domix-wadowice.pl/ jest własnością prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DOMIX-HURTOWNIA S.C., 34-100 Wadowice, ul. Błonie 1, NIP: 5512091818, REGON: 072108649; adres poczty elektronicznej: biuro@domix-wadowice.pl, adres strony internetowej: domix-wadowice.pl
2. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://domix-wadowice.pl/ i skierowany jest zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawienia.
4. Realizujemy zamówienia przez stronę internetową domix-wadowice.pl, bądź też telefonicznie. Po potwierdzeniu realizacja zamówienia rozpoczyna się:
- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - automatycznie;
- w przypadku zamówień płatnych przelewem - jeśli nie mają Państwo przyznanego terminu płatności nasz pracownik wystawi f-rę PRO-FORMA i prześle ją do Państwa. Po zaksięgowaniu należności na naszym koncie realizujemy zamówienie. Jeśli mają Państwo u nas termin płatności realizacja następuje automatycznie.
5. Definicje:
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz umożliwiający założenie konta.
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
SPRZEDAWCA – sklep internetowy https://domix-wadowice.pl/, DOMIX-HURTOWNIA S.C., 34-100 Wadowice, ul. Błonie 1, NIP: 5512091818, REGON: 072108649
KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
KONTO – usługa elektroniczna utworzona przez Klienta poprzez Formularz Rejestracji, zawierająca dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w sklepie internetowym.
NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z tej usługi otrzymywanie informacji o produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym
PRODUKT – rzecz dostępna w sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu internetowego
SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy znajdujący się pod adresem https://domix-wadowice.pl/ będący własnością DOMIX-HURTOWNIA S.C., 34-100 Wadowice, ul. Błonie 1, NIP: 5512091818, REGON: 072108649
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówień i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klienta.
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

§ 2
Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
2. Cena podana na stronie Produktu podana jest w walucie złotych polskich (zł/PLN) i zawiera podatek 23% VAT. Do podanej ceny Produktu należy dodać koszt transportu, który opłacany jest przez Klienta. Klient w trakcie składania Zamówienia informowany jest o wyborze sposobu płatności i dostawy Produktu. Te koszty należy dodać do ceny Produktu.
3. Po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia, telefonicznie bądź faksem, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez wysłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej e-mail Klienta lub telefonicznie która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu i przyjęciu do realizacji Zamówienia, nr zamówienia oraz potwierdzenie Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Wyjątkiem są farby o kolorach na specjalne zamówienie lub rzadko produkowane, w takim przypadku termin realizacji może ulec wydłużeniu.
4. Zabezpieczenie, utrwalenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2.3. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

§ 3 
Sposoby i terminy płatności za produkt


1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Produkt:
2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: PKO Bank Polski , 34 1020 1433 0000 1802 0007 3148, DOMIX-HURTOWNIA S.C., 34-100 Wadowice, ul. Błonie 1, NIP: 5512091818, REGON: 072108649
3. W przypadku zamówień płatnych przelewem - jeśli nie mają Państwo udzielonego terminu płatności nasz pracownik wystawi f-rę PRO-FORMA i prześle ją do Państwa. Po zaksięgowaniu należności na naszym koncie realizujemy zamówienie. Jeśli mają Państwo u nas wyznaczony termin płatności realizacja następuje automatycznie.
4. Realizujemy zamówienia przez stronę internetową domix-wadowice.pl, bądź też telefonicznie. Po potwierdzeniu realizacja zamówienia rozpoczyna się:
- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - automatycznie;


5. Termin płatności:
6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 4 
Dostawa produktu

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 
1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
2. Przesyłka pocztowa
3. Przesyłka kurierska
4. Dostawa naszym transportem przy wypełnieniu minimum logistycznego (uzgodnienie ilości z naszym pracownikiem)
5. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy
6. Realizacja zamówienia trwa zazwyczaj 1-5 dni roboczych (maksymalnie 14 dni roboczych), w razie ewentualnych opóźnień informujemy indywidualnie.
7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, termin ten jest liczony od dnia zaksięgowania pieniędzy na koncie Sprzedawcy lub przesłania potwierdzenia zapłaty.

§ 5
Reklamacje

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Sprzedawca z obligowany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
3. Reklamacje Klient może złożyć poprzez:
4. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@domix-wadowice.pl
5. w formie pisemnej na adres: DOMIX-HURTOWNIA S.C., 34-100 Wadowice, ul. Błonie 1
6. W opisie reklamacji klient winien podać: informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzanie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, danych kontaktowych składającego reklamację.
7. Sprzedawca winien ustosunkować się do składanej reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
8. W przypadku gdy Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta i Produkt będzie musiał zostać dostarczony do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres DOMIX-HURTOWNIA S.C., 34-100 Wadowice, ul. Błonie 1

§ 6
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w ciągu 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone:
2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@domix-wadowice.pl
6.1.2. w formie pisemnej na adres: DOMIX-HURTOWNIA S.C., 34-100 Wadowice, ul. Błonie 1
3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz na stronie Sklepu Internetowego na dole regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, lecz nie jest to obowiązkowe.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
5. Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić konsumentowi równowartość produktu/produktów w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na podany przez Klienta nr konta bankowego.
6. Konsument zobowiązany jest niezwłocznie do zwrotu Produktu Sprzedawcy w terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument może zwrócić Produkt na adres: DOMIX-HURTOWNIA S.C., 34-100 Wadowice, ul. Błonie 1
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz. U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumentach z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. 2014 r. Poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Przejdź do strony głównej
Copyright © DOMIX-HURTOWNIA S.C. Szostek Andrzej Szostek Halina / Realizacja: follow.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu